Informace o poloze komunikačního vedení v elektronické podobě získáte na stránce Sdělení o existenci sítí, kde zadáte základní údaje, v mapovém okně vyznačíte zájmovou oblast, potvrdíte zadání žádosti a váš požadavek je pak automaticky vyřešen.

Sdělení v elektronické podobě poskytujeme zdarma.

Jak požádat o sdělení o existenci sítí

 • Na úvodní stránce Sdělení o existenci sítí pokračujte volbou Zadání nové žádosti.
 • Zadejte požadované informace a dejte Pokračovat.
 • Zobrazí se okno Upozornění zabezpečení, ve kterém vyberte Ne.
 • Zadejte adresu (obec, ulice...) nebo katastrální území a číslo parcely včetně podlomení pro lokalizaci zájmového území v mapových podkladech.
 • Klikněte na Vyhledat a vyberte si některou z nalezených možností.
 • Na zobrazené mapě vyberte rozsah zájmového území prostřednictvím tlačítka (pro zaslání sdělení elektronickou formou je povolený maximální rozsah zájmového území 700x700 m, přičemž lze zakreslit více polygonů).
 • Následně vyberte Typ žádosti, vyplňte další požadované položky a pokračujte dále.
 • Zobrazí se okno Upozornění zabezpečení, ve kterém vyberte Ne.
 • Zaškrtněte souhlas ke shromažďováním a zpracováním osobních údajů uvedených v žádosti a klikněte na Dokončit. 

Vyřízení žádosti

 • Aktuální stav vaší žádosti si můžete ověřit v sekci Stav žádosti. Číslo žádosti bude zasláno po dokončení podání žádosti na vámi zadanou e-mailovou adresu.
 • Váš požadavek bude vyřízen nejpozději v zákonné lhůtě 30 dní ode dne přijetí žádosti.
 • Po vyřízení žádosti vám bude zaslán informační e-mail s odkazem na stažení dokumentů (soubory jsou pro vás dostupné 30 dní od vystavení, respektive ještě 5 dní po stažení).
 • Po rozkliknutí e-mailu si zažádejte o aktuální přístupové heslo, které bude následně zasláno na vámi dříve zadanou e-mailovou adresu.
 • Požadované dokumenty se sdělením o existenci sítí si poté můžete stahovat po dobu 5 dní.

Na základě vydaného sdělení o existenci sítí, v případě, že dojde k dotčení sítí Telco Pro Services, a. s., vám bude vydáno stanovisko k PD. Kontaktní emailová adresa pro zaslání o stanovisko k PD je uvedena v podmínkách vydaného sdělení o existenci sítí písm. a), (Podzemní komunikační vedení). Žádost musí obsahovat projektovou dokumentaci (část týkající se dotčené sítě Telco Pro Services, a. s.) a kontakt na žadatele.

Pokud v rámci výstavby nového objektu či při rekonstrukci stávajícího objektu zjistíte, že aktuální umístění komunikačního vedení brání ve výstavbě nebo jiným způsobem dochází ke kolizi s tímto zařízením, je nutné provést jeho přeložení (tzv. přeložka).

Přeložkou komunikačního vedení se rozumí dílčí změna trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení:

 • změna polohy sítě (hloubková a stranová) pro elektronickou komunikaci (optické a metalické kabely). 

Žadatel o přeložku musí předložit vyplněný formulář Žádost o přeložku zařízení (ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader), přílohou musí být vždy polohopisný zákres, na kterém je žadatelem znázorněna představa o změně umístění komunikačního vedení (katastrální mapa nebo sdělení o existenci zařízení s vyznačením nového umístění přemisťovaného komunikačního vedení).

Přeložku komunikačního vedení zajišťuje jeho vlastník (Telco Pro Sevices, a. s.) na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (žadatele). Před realizací přeložky komunikačního vedení bude sepsána Smlouva o přeložce. Žadatel bude seznámen se způsobem provedení přeložky a předpokládanými náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady. Vlastnictví komunikačního vedení se po provedení přeložky nemění. 

Do části Doplňující poznámky žadatele je nutné vyplnit číslo Sdělení o existenci sítí. Sdělení získáte snadno a rychle na stránce Sdělení o existenci sítí.

Kontaktní emailová adresa pro zaslání Žádosti o přeložku komunikačního vedení je uvedena v podmínkách vydaného sdělení o existenci sítí písm. a), (Podzemní komunikační vedení).

V případě, že se Vámi uvažovaná stavba nachází v blízkosti našeho komunikačního vedení či zasahuje do jeho ochranného pásma (ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,0 m po stranách krajního vedení dle §102, odst.2, Zákona 127/2005 Sb.) je potřeba si od nás vyžádat Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení. Tento souhlas získáte současně při vytýčení komunikačního vedení v místě Vámi uvažované stavby na základě vydaného Sdělení o existenci sítí přes samoobslužný portál Geoportál