Vyúčtování standardně posíláme elektronicky na emailovou adresu, kterou jste vyplnil/a ve Smlouvě. Pokud přesto chcete dostávat vyúčtování poštou, je možné tuto službu přiobjednat za měsíční poplatek 50 Kč.

Vyúčtování v elektronické podobě, pokud jste si nesjednal ve Smlouvě jinak, Vám bude do 5 pracovních dnů od jeho vystavení odesláno na váš e-mail s pokyny pro úhradu Vyúčtování tak, aby mohlo dojít ke včasné úhradě Vyúčtování, záleží jen na vašich preferencích, zdali vyúčtovanou částku dle Vyúčtování uhradíte převodem z účtu, vkladem přímo na náš účet, prostřednictvím platebního terminálu SAZKA.

Vyúčtování je uhrazeno okamžikem připsání příslušné částky označené variabilním symbolem uvedeným ve Vyúčtování na náš bankovní účet, vedený u Komerční banky, a.s. č.ú. 115-9533200217/0100, prosím dejte si proto pozor na správně vyplněný variabilní symbol. Pokud nebude uveden správně, nebudeme moci vaši platbu identifikovat a vaše Vyúčtování bude evidováno jako nezaplacené.

Pošlete nám písemnou VÝPOVĚĎ SMLOUVY. Formulář pro výpověď smlouvy naleznete na našich internetových stránkách. Vyplněný formulář pro výpověď smlouvy můžete zaslat poštou na adresu Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, nebo elektronickou poštou na adresu info@ceznet.cz. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém nám byla vaše výpověď doručena.

Nejjednodušší cestou, jak změnit stávající Službu, je napsat nám prostřednictvím kontaktního formuláře na našich Internetových stránkách NAPIŠTE NÁM. Do formuláře prosím uveďte, že máte zájem o změnu stávající Smlouvy, uveďte číslo smlouvy, jméno, příjmení, na koho je stávající služba vedena. Po doručení vašeho formuláře, vás budou kontaktovat kolegové ze zákaznické linky, provedou kontrolu vašich údajů pro změnu Smlouvy a domluví se s vámi na podmínkách uzavření Smlouvy.

Pokud vám byla doručena upomínka a Vyúčtování nebylo doposud uhrazeno, v tomto případě je vhodné zaplatit co nejdříve, vyhnete se tak možnému omezení Služeb, které může vést až k jejich odpojení, případně zrušení. Obnovení služeb vám bude poté případně účtováno dle aktuálního CENÍKU. Pokud bylo Vyúčtování uhrazeno, a přesto vidíte platbu jako neuhrazenou, kontaktujte naši zákaznickou linku 211 046 688 nebo nám pošlete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách NAPIŠTE NÁM údaje o provedené platbě, číslo smlouvy, variabilní symbol, jméno a příjmení, na koho bylo Vyúčtování vystaveno a my už si platbu dohledáme.

Když nastane úmrtí Zákazníka, je potřeba, aby nás o tom pozůstalí informovali. Informovat nás mohou jakýmkoli způsobem, následně však budeme potřebovat doložit úmrtní list Poté se s pozůstalými můžeme domluvit, na změně Smlouvy tak, že se Zákazníkem nově stane někdo z pozůstalých (pokud si přejí Služby i nadále využívat), nebo ukončíme Smlouvu k datu doložení úmrtí (případně k datu úmrtí, pokud Služby na adrese poskytování Služeb prokazatelně nikdo neužíval).

Nesouhlasí Vám zaslané Vyúčtování, nejste spokojeni s poskytovanou Službou nebo máte jinou připomínku? Prosím kontaktujte nás, jsme připraveni vše řádně prověřit.

Mrzí nás, že nejste spokojeni, a rádi bychom zjednali nápravu, proto vždy dbáme na důkladné prověření reklamovaných skutečností, ať už se jedná například o nefungující Službu nebo nesoulad ve vyúčtování vzniklý nesprávnou funkcí nebo tiskovou chybou apod. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat jednou z následujících možností:

  • Telefonicky prostřednictvím naší zákaznické linky 211 046 688 (reklamace mimo poruchy Služeb),
  • Telefonicky prostřednictvím naší zákaznické linky 211 046 699 (reklamace poruchy Služby),
  • Prostřednictvím kontaktního formuláře na našich Internetových stránkách NAPIŠTE NÁM,
  • Vyplněním a zasláním REKLAMAČNÍHO FORMULÁŘE, poštou na adresu Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,
  • Vyplněním a zasláním REKLAMAČNÍHO FORMULÁŘE, elektronickou poštou na e-mail info@ceznet.cz.
  • My se Vám pokusíme poradit, navrhnout způsob řešení a doporučit vám tu nejvhodnější variantu. V reklamaci prosím uveďte číslo smlouvy, variabilní symbol, vaše aktuální kontaktní údaje, přesný popis reklamované skutečnosti a odůvodnění Reklamace. Do jednoho měsíce ode dne nahlášení reklamované skutečnosti prostřednictvím telefonního hovoru anebo do 1 měsíce od obdržení reklamačního formuláře písemně Vás budeme kontaktovat ohledně způsobu vyřízení reklamace z naší strany.

    Veškeré další podmínky pro uplatnění reklamace a jejího vyřízení z naší strany jsou upraveny našimi VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI, které naleznete na našich webových stránkách www.ceznet.cz. Upozorňujeme, že reklamace vyúčtování nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtování ke dni splatnosti.